Uwaga Absolwenci!
Odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasistów

 W poniedziałek 3 sierpnia w godzinach 9:00 – 14:00 należy odebrać w sekretariacie szkoły (budynek A ul. Rodziewiczówny 6) zaświadczenia z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z wynikami egzaminu ósmoklasistów.

Po zaświadczenie może przyjść wyłącznie uczeń lub rodzic/opiekun prawny:
- bez objawów chorobowych,
- nieprzebywający w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,
- sam nie jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Czekając na odbiór zaświadczenia przed budynkiem oraz w budynku szkoły uczeń lub rodzic/prawny opiekun powinien zachować bezpieczny dystans społeczny min. 1,5 m.

Każdy uczeń lub rodzic/prawny opiekun ma mieć na sobie maseczkę oraz zdezynfekować ręce.

Uczniowie rodzice/prawni opiekunowie podchodzą pojedynczo, przynoszą swoje długopisy do potwierdzenia odbioru zaświadczenia.

Jednocześnie przypominamy, że wyniki można również sprawdzić w systemie informatycznym https://wyniki.edu.pl Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymali na zakończenie roku szkolnego.

Najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych:

1. Do 4 sierpnia br. do godz. 15.00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 roku możliwe jest:
- przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
ALBO
- przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2. 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.

3. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
Strona główna

Dla rodziców

Biblioteka

Świetlica

Gabinet stomatologiczny

Gabinet medycyny szkolnej

Pedagog szkolny

Kronika szkoły

Patron szkoły

Historia szkoły

Pliki do pobrania


Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju.
Gryfice 2010.